นอนดีกรี
    ◇  การเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
    ◇  หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น
    ◇  การสมัครขอรับทุนสถาบันขงจื่อ

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ >  นอนดีกรี >  การสมัครขอรับทุนสถาบันขงจื่อ 

การสมัครขอรับทุนสถาบันขงจื่อ
 

ข้อมูลทุนการศึกษา

 

       เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาของสถาบันขงจื่อในการให้ความรู้ในเรื่องของภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและสร้างผู้เรียนที่มีความรู้และเข้าใจอันดีในภาษาจีน สถาบันขงจื่อึงมีความคิดที่จะมอบทุนการศึกษา Confucius Institute Scholarship เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน บัณฑิต และครูผู้สอนจากต่างประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนผ่านทางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

1.ประเภทของทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์ผู้สมัครรับทุน

ผู้สมัครรับทุนต้องมิใช่พลเมืองของประเทศจีนและต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ มีอายุระหว่าง 16 ถึง 35 ปี( หากผู้สมัครรับทุนเป็นผู้สอนภาษาจีนต้องมีอายุน้อยกว่า 45 ปี และหากผู้สมัครสมัครรับทุนประเภท BTCSOL scholarship ต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

ทุนการศึกษาประจำปี 2015 แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังต่อไปนี้

       1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นภาษาหลัก MTCSOL

       2. ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ปีการศึกษา + MTCSOL

       3. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นภาษาหลัก (BTCSOL

       4. ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ปีการศึกษา

       5. ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ภาคการศึกษา

       6. ทุนการศึกษาสำหรับ 4 สัปดาห์

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นภาษาหลัก MTCSOL

      ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมจากสถาบันขงจื่อ, ครูผู้สอนภาษาจีน, ผู้ชนะจากกิจกรรมการแข่งขัน “Chinese Bridge” ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา, บัณฑิตจากสาขาภาษาจีนที่มีผลการเรียนและผลการสอบ HSK ยอดเยี่ยม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาการสอนภาษาจีนำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ผู้ได้รับทุนจะเริ่มเข้าศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงปี 2015 ทุนนี้มีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 2 ปีการศึกษา ผู้สมัครรับทุนควรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนสอบ HSK ระดับ 5 อย่างน้อย 180 คะแนน คะแนนสอบ HSKK ระดับกลางอย่างน้อย 50 คะแนนขึ้นไป หรือมีคะแนนสอบ BTC(B) อย่างน้อย 180 คะแนน คะแนนสอบ BCT(การพูดภาษาจีน)อย่างน้อย 260 คะแนนขึ้นไป ผู้สมัครรับทุนต้องทำสัญญาว่าจะทำการสอนภาษาจีนเป็นเวลา 5 ปีหลังจบการศึกษา ผู้สมัครรับทุนที่มีสถานที่สอนหลังจากเรียนจบอยู่แล้วจะได้รับการพิจารณาทุนก่อน(ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ผู้สมัครรับทุนจะไปสอน) บัณฑิตผู้สามารถสอบผ่านการประเมิณฑ์ HSKระดับ6 ประจำปีด้วยคะแนนมากกว่า 180 คะแนนขึ้นไป และผ่านการประเมิณ HSKKระดับกลาง ด้วยคะแนนมากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป ภายในปีแรกของปีการศึกษา จะสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อไปได้ และจะได้รับการสนับสนุนในการกลับไปทำการสอนที่ประเทศของตนเอง

2. ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ปีการศึกษา + MTCSOL

       ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากสถาบันขงจื่อในแอฟริกาและลาตินอเมริกาที่สนใจในภาษาจีน เริ่มเปิดรับสมัครในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา ผู้สมัครรับทุนจะต้องทำสัญญากับสถาบันขงจื่อหรือสถาบันที่จะไปทำการสอนเมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้สมัครรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 อย่างน้อย 180 คะแนน คะแนนสอบ HSKK ระดับต้นอย่างน้อย 60 คะแนนขึ้นไป หรือมีคะแนนสอบ BTC(A) อย่างน้อย 180 คะแนน คะแนนสอบ BCT(การพูดภาษาจีน)อย่างน้อย 180 คะแนนขึ้นไป บัณฑิตผู้สามารถสอบผ่านการประเมิณฑ์ HSKระดับ5 ประจำปีด้วยคะแนนมากกว่า 180 คะแนนขึ้นไป และผ่านการประเมิณ HSKKระดับกลาง ด้วยคะแนนมากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป ภายในปีแรกของปีการศึกษา จะสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นภาษาหลัก และจะได้รับการสนับสนุนในการกลับไปทำการสอนที่ประเทศของตนเอง

3. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นภาษาหลัก (BTCSOL)

       ทุนการศึกษาสำหรัยนักศึกษาจากสถาบันขงจื่อในเอเชีย(ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลี, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอิสราเอล) ลาตินอเมริกาและแอฟริกา ที่สนใจในการสอนภาษาจีน ผู้ได้รับทุนจะศึกษาในสาขาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้พูดภาษาจีนเป็นภาษาหลัก เริ่มเปิดรับสมัครในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 4 ปีการศึกษา ผู้สมัครรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และมีคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 อย่างน้อย 180 คะแนน คะแนนสอบ HSKK ระดับกลางอย่างน้อย 40 คะแนนขึ้นไป หรือมีคะแนนสอบ BTC(A) อย่างน้อย 180 คะแนน คะแนนสอบ BCT(การพูดภาษาจีน)อย่างน้อย 220 คะแนนขึ้นไป ผู้รับทุนต้องสอบผ่านการประเมิณฑ์ HSK ระดับ5 ประจำปีด้วยคะแนนมากกว่า 180 คะแนนขึ้นไป และผ่านการประเมิณ HSKKระดับกลาง ด้วยคะแนนมากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป ภายในปีแรกของปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ในการรับทุนของปีการศึกษาถัดไป

4. ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ปีการศึกษา

       ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษายอดเยี่ยมจากสถาบันขงจื่อ, ครูผู้สอนภาษาจีน, ผู้ชนะจากกิจกรรมการแข่งขัน “Chinese Bridge” ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา, บัณฑิตจากสาขาภาษาจีนที่มีผลการเรียนและผลการสอบ HSK ยอดเยี่ยม และผู้สนใจในการสอนภาษาจีน ผู้รับทุนสามารถเลือกศึกษาในสาขาที่สนใจได้ รวมไปถึงภาษาจีนและวรรณคดีจีน, ประวัติศาสตร์จีนและปรัชญาจีน เริ่มเปิดภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 โดยจุดประสงค์ของทุนการศึกษาเพื่อมุ่งน้นและฝึกอบรมผู้รับทุนให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิณ HSK ระดับ5 และ HSKK ระดับกลางภายใน 1 ปีการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิณ HSK ระดับ3 ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน คะแนนสอบ HSKK ระดับต้นอย่างน้อย 60 คะแนนขึ้นไป หรือมีคะแนนสอบ BTC(A) อย่างน้อย 180 คะแนน คะแนนสอบ BCT(การพูดภาษาจีน)อย่างน้อย 180 คะแนนขึ้นไป

5. ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ภาคการศึกษา

       ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษายอดเยี่ยมจากสถาบันขงจื่อ, ครูผู้สอนภาษาจีน, ผู้ชนะจากกิจกรรมการแข่งขัน “Chinese Bridge” ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา, บัณฑิตจากสาขาภาษาจีนที่มีผลการเรียนและผลการสอบ HSK ยอดเยี่ยม และผู้สนใจในการสอนภาษาจีน ผู้รับทุนสามารถเลือกศึกษาในสาขาที่สนใจได้ รวมไปถึงภาษาจีนและวรรณคดีจีน, ประวัติศาสตร์จีนและปรัชญาจีน เริ่มเปิดภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 หรือในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2016 โดยจุดประสงค์ของทุนการศึกษาเพื่อมุ่งน้นและฝึกอบรมผู้รับทุนให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิณ HSK ระดับ4 และ HSKK ระดับกลางภายใน 1 ปีการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิณ HSK ระดับ2 ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน คะแนนสอบ HSKK ระดับต้นอย่างน้อย 40 คะแนนขึ้นไป หรือมีคะแนนสอบ BTC(A) อย่างน้อย 100 คะแนน คะแนนสอบ BCT(การพูดภาษาจีน)อย่างน้อย 120 คะแนนขึ้นไป

6. ทุนการศึกษาสำหรับ 4 สัปดาห์

       ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษายอดเยี่ยมจากสถาบันขงจื่อที่ได้ศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนมาก่อน เวลาในการเปิดภาคเรียนคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ปี 2015 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผู้สมัครรับทุนต้องยื่นคะแนน HSK หรือ BCT เพื่อสมัครรับทุนและจะต้องไม่เคยศึกษาในประเทศจีนมาก่อน ทางผู้ให้ทุนจะเป็นผู้จัดหาสถานที่เรียนให้ผู้รับทุนเองโดยคำนึงถึงความสามารถในภาษาจีน

2. ขอบเขตและหลักเกณฑ์ของทุนการศึกษา

       ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเทอม, ค่าที่พักในสถานที่ศึกษาและจะได้รับเงินเดือนสำหรับดำรงชีพ รวมไปถึงประกันชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน โดยจะได้รับเงินเดือนในหน่วยเงินสกุลจีน หยวน(CNY) ดังนี้

              1. 2,500 หยวน สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, ทุนการศึกษาสำหรับ 1 ปีการศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับ 1 ภาคการศึกษา

              2. 3,000 หยวน สำหรับการศึกษาในระดับริญญาโท

3. ขั้นตอนแรกเข้า

1.       ผู้สมัครรับทุนสามารถสร้างแอคเค้าท์ในเว็บไซท์ของสถาบันขงจื่อ http://cis.chinese.cn และกรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม โดยผู้สมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูล ดูรายชื่อของสถาบันการศึกษาที่เปิดรับ และสาขาวิชาที่เปิดรับได้ในเว็บไซท์

2.       สถาบันขงจื่อ, สถาบันการทดสอบภาษาจีน, ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรมของสถานฑูตจีน, สถาบันการศึกษาในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสถาบันขงจื่อ จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสารของผู้สมัครรับทุน และจะส่งรายชื่อไปยังสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2015

3.       สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนเลือกจะรับผิดชอบในการคัดเลือกและตอบรับทุนการศึกษา และจะส่งรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์ไปยังสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2015

4.       สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อจะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผ่านทางเว็บไซท์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2015 โดยจะแจ้งไปยังสถาบันที่ผู้สมัครรับทุนเลือกไว้และทางสถาบันจะติดต่อไปยังผู้สมัครที่ได้รับทุน

5.       สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครทุนเลือกจะเป็นผู้ส่งเอกสาร ใบตอบรับเข้าเรียน, ข้อแนะนำ, เอกสารสมัครวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่จะศึกษาในประเทศจีน(JW202)และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ที่ได้รับทุน

4. เอกสารสำหรับการขอรับทุนการศึกษา

1.       สำเนาพาสปอร์ต(หน้าที่มีรูป)

2.       สำเนาใบรายงายผลคะแนน HSK และ HSKK

3.       หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

4.       จดหมายแนะนำ และจดหมายแสดงความรับผิดชอบในการสอนภาษาจีนหลังจบการศึกษา สำหรับทุนการศึกษา BTCSOL ผู้สมัครรับทุนควรยื่นสมัคร pre-admission ซึ่งออกโดยสถาบันที่ผู้สมัครทุนเลือไว้ สำหรับทุน MTCSOL ผู้สมัครต้องมีจดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์ผู้สอนหรือศาสตราจารย์ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และเขียนจดหมายความรับผิดชอบในการสอนภาษาจีนหลังจบการศึกษาเป็นเวลา 5 ปี เขียนเป็นภาษาจีนและลงลายมือชื่อ นักศึกษาสาขาภาษาจีนที่มาจากประเทศที่ไม่มีสถาบันขงจื่อต้องส่งจดหมายรับรองที่มีลายมือชื่อของอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

5.       ผู้สมัครรับทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารที่ยืนยันได้ว่ามีผู้ปกครองที่เชื่อถือได้อยู่ในประเทศจีน

6.     ผู้ชนะจากกิจกรรมการแข่งขัน “Chinese Bridge” ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องยื่นประกาศณียบัตร และจดหมายแนะนำจากสถานฑูตจีนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน

7.     ผู้สอนภาษาจีนต้องยื่นเอกสารที่ระบุถึงระยะเวลาที่ทำการสอนภาษาจีน และต้องระบุถึงชั่วโมงที่สอนในแต่ละสัปดาห์ โดยเอกสารต้องออกโดยสถาบันที่ผู้สอนทำการสอน

8.     เอกสารอื่นๆที่สถาบันที่ผู้สมัครขอรับทุนต้องการ

5. หมายเหตุ

1.     หากชื่อผู้สมัครรับทุนไม่ตรงตามชื่อในพาสปอร์ตและเอกสารที่ผู้สมัครรับทุนส่งมา หรือเอกสารที่ส่งมาไม่สมบูรณ์ การสมัครถือเป็นโมฆะ

2.     หากผู้ได้รับทุนมีเหตุผลที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ผู้ได้รับทุนจะต้องแจ้งต่อสถาบันการศึกษาก่อนเวลาลงทะเบียนอย่างน้อย 15 วัน โดยเขียนเป็นจดหมายแสดงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้  ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร จะหมดสิทธิ์ในการเข้ารับทุนการศึกษา

3.     ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบร่างกาย จะหมดสิทธิ์ในการเข้ารับทุนการศึกษา

6. ข้อมูลติดต่อ

Division of Scholarships, Confucius Institute Headquarters / Hanban

ที่อยู่ : 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088.

เว็บไซท์สถาบันขงจื่อ(ทุนการศึกษา)http://cis.chinese.cn

HSK และ HSKK เว็บไซท์http://www.chinesetest.cn

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน