ปริญญาโท
    ◇  โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
    ◇  การสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน
    ◇  การสมัครขอรับทุนการศึกษาWMUสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่างชาติ

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ >  ปริญญาโท >  การสมัครขอรับทุนการศึกษาWMUสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่างชาติ 

การสมัครขอรับทุนการศึกษาWMUสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่างชาติ
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมหาลัยตามกฎสมาคมการ
แลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ,องค์กรต่างๆ, สถาบันการศึกษา และ
สถาบันการศึกษานานาขาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบทุนการศึกษาบางส่วนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

หมวดหมู่ในการสมัครและระยะเวลาของทุนการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานและระยะเวลาในการรับทุนการศึกษา
1. Number of scholarship students to be admitted: 20 (ทุนการศึกษาทั้งหมด 20
ทุน)
2. Coverage of the scholarship: (ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้)
–Master’s Degree (ระดับปริญญาโท): Free tuition fee while other fees shallbe paid by the applicants;(ทุนการศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะค่าหน่วยกิต
เท่านั้น ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าหน่วยกิตด้วย
ตนเอง)
- Doctoral Degree (ระดับปริญญาเอก): Free tuition fee and university offers
living allowance (CNY 2,000 per month for doctoral students) while other fees shall be paid by the applicants; ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าหน่วยกิต
จำนวน) และทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือในด้านค่าครองชีพ 2000 หยวนต่อ
และผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่า (เดือนสำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก
ยอื่นๆนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาเบื้องต้นด้วยตนเอง
Categories of Applicants
หมวดหมู่ของการสมัคร
Duration of Scholarship
ระยะเวลาของทุนการศึกษา
Master’s Degree ระดับปริญญาโท 3 academic years 3 ปีการศึกษา
Doctoral Degree ระดับปริญญาเอก 3 academic years 3 ปีการศึกษา
Master & Doctoral Degree
ระดับปริญญาโทควบเอก
2+3 academic years 2+3 ปีการศึกษา
-Master & Doctoral Degree (ระดับปริญญาโทควบเอก): - Free tuition fee and
university offers living allowance (CNY 1,700 per month for master’s
duration and CNY 2,000 per month for doctoral duration), and other fees
shall be paid by the applicants. (ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าหน่วยกิตและ
ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือในด้านค่าครองชีพ (จำนวน 1700 หยวนต่อ
เดือนสำหรับผู้สมัครที่อยู่ในช่วงรับทุนในระดับปริญญาโท และ 2000 หยวน
ต่อดือนสำหรับผู้สมัครที่อยู่ในช่วงรับทุนในระดับปริญญาเอก) และผู้สมัครจะ
ต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาเบื้องต้นด้วย
ตนเอง)
CRITERIA & ELIGIBILITY (เกณฑ์และคุณสมบัติ)
1. Applicants must be non-Chinese citizens and be in good health. (ผู้สมัครจะ
ต้องไม่ถือสัญชาติจีนและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง)
2. Education background and age limit: (ประวัติการศึกษาและอายุ)
- Applicants for master’s degree studies must have bachelor’s degree and be
under the age of 35. (ผู้สมัครในระดับปริญญาโทจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับ
ปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์)
- Applicants for doctoral degree studies must have master’s degree and be
under the age of 40. (ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำใน
ระดับปริญญาโท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์)
APPLICATION (การรับสมัคร)
Applicants should submit the application documents to the Teaching Affairs
Office of the School of International Studies of Wenzhou Medical University,
by post mail or in person. The application materials submitted by email will not
be accepted. (ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ตามช่องทางด้านล่างหรือ
มาส่งด้วยตนเองที่ Teaching Affairs Office of the School of International Studies
of Wenzhou Medical University ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล)
The following express companies are suggested: (ช่องทางการส่งเอกสารผ่าน
ทางไปรษณีย์)
In China (ประเทศจีน): SF-express or EMS;
Overseas(ต่างประเทศ): DHL
Application deadline (วันสิ้นสุดการรับสมัคร) : May 15th. (15 พฤษภาคม)
APPLICATION DOCUMENTS (เอกสารการสมัคร)
The applicants must fill in and provide two sets of the following documents truly, correctly
and completely (all in duplicate): ผู้สมัครต้องกรอกและจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
เรียบร้อยจำนวน 2 ชุด
1. Application Form for Wenzhou Medical University Scholarship (Attachment 1)
(แบบฟอร์มใบสมัครของ Wenzhou Medical University Scholarship) ไฟล์แนบ 1)
(filled in Chinese or in English). Do not fill in the form with a pen, except for the
signature. (กรอกเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาในการกรอก
เอกสาร ยกเว้นลายเซนต์)
2. Photocopy of the applicant’s passport. (สำเนาพาสปอร์ต)
3. Highest diploma (notarized photocopy) ใบรับรองการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง).
Applicants employed shall provide proof of studying on application. Documents in
languages other than Chinese or English must be attached with notarized translations in
Chinese or English. (ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารที่ได้รับการยืนยันจากสถาบันการศึกษามาใน
การสมัคร โดยเอกสารต่างๆต้องได้รับรองการแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. Academic transcripts (notarized photocopy) สำเนาใบแสดงผลกาศึกษา (รับรองสำเนา
ถูกต้อง) : Transcripts in languages other than Chinese or English must be attached with
notarized translations in Chinese or English. (ใบแสดงผลการศึกษาต้องได้รับรองการ
แปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
5. Study or research plan (แผนการศึกษาหรือวิจัย): in Chinese or in English, no less than
800 words.(เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จำนวนไม่ต่ำกว่า 800 คำ)
6. Recommendation letters (จดหมายแนะนำตัว): Two letters of recommendation in
Chinese or English from professors or associate professors. (จดหมายแนะนำจากศาสตาจาร
ย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยเขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจำนวน 2 ฉบับ)
7. Published academic papers or other academic achievements (if applicable).
บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือความสำเร็จในด้านการศึกษาอื่นๆ (หากมี)
8. Photocopy of Foreigner Physical Examination Form (Attachment 2) (the original
copy should be kept by the applicant. The form is printed by Chinese quarantine
authority). สำเนาเอกสารการตรวจร่างกาย (ไฟล์แนบ 2) โดยผู้สมัครจะเก็บเอกสารตัวจริงไว้ โดย
ฟอร์มจะถูกพิมพ์โดยฝ่ายกักกันโรคของประเทศจีน The medical examinations must cover all
the items listed in the Foreigner Physical Examination Form. Incomplete records or those
without the signature of the attending physician, the official stamp of the hospital or a
sealed photograph of the applicants are invalid. Please select the appropriate time to
take medical examination as it is valid for only 6 months. (การตรวจร่างกายจะต้องครอบคลุม
ไปยังทุกรายการที่มีในแบบฟอร์มการตรวจ การตรวจที่ไม่สมบูรณ์และไม่มีลายเซนต์ของแพทย์ผู้
ทำการตรวจ ไม่มีการประทับตราโรงพยาบาล หรือไม่มีการติดรุปผู้สมัคร จะถือว่าเอกสารเป็นโมฆะ
กรุณาเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับการตรวจร่างกาย โดยจะยึดผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
Note: (โน้ต)
Application materials will NOT be returned regardless of the result of application.
(เอกสารการสมัครจะไม่ถูกส่งคืนโดยไม่คำนึงถึงผลการสมัคร)
APPROVAL AND NOTIFICATION (การอนุมัติและการแจ้งเตือน)
1. Wenzhou Medical University will review all the application materials.
Decisions for admission and for granting the scholarships will be made on the
basis of the applicants’ competitiveness, academic record and otherwise.
(1.Wenzhou Medical University จะทำการตรวจสอบเอกสารการสมัคร และการ
ตัดสินในการเข้ารับทุนการศึกจะพิจารณาจากปัจจัยด้านการความสามารถของผู้
สมัครและประวัติทางการศึกษาและอื่นๆ)
2. The name list will be notified by the university in June and Admission Notice
with other relevant documents will be sent to them in August. (ทาง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนในเดือนมิถุนายน เอกสารการแจ้งรับเข้า
ศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะถุกส่งไปยังผู้สมัครในเดือนสิงหาคม)
3. Scholarship students are not allowed to change their institutions as well as
their academic programs or the duration of study specified in the Admission
Notice. (ไม่อนุญาติให้นักศึกษาที่ได้รับทุนย้ายสถาบันการศึกษา ย้ายโปรแกรม
การศึกษาหรือเปลี่ยนระยะเวลาในการรับทุน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสาร
แจ้งรับเข้าศึกษา)
4. Scholarship students who have to suspend their studies due to illness must
return to their home country for further treatment and recovery. Expenses for
the international travel to and from the university shall be borne by the
students themselves, and their scholarship status will be reserved for one
year at most, with the monthly living allowance stopped during the
suspension. Scholarships of the students who suspend their studies for
reasons other than illness will not be reserved. (ในกรณีที่นักศึกษาที่ได้รับทุน
ต้องพักการเรียนเนื่องจากการเจ็บป่วย ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษากลับไป
รักษาตัวที่ประเทศภูมิลำเนาของตนเองจนกว่าจะมีอาการดีขึ้นหรือทุเลาลง ค่าใช้
จ่ายต่างๆจากการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทางมหาวิทยาลัย จะต้องถูก
รับผิดชอบโดยตัวนักศึกษา ทุนการศึกษาจะถูกพักไว้นานสูงสุด 1 ปี และค่าครอง
ชีฟจะถูกรระงับในระยะเวลาที่ทำการพักการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาต้องพักการ
เรียนโดยเหตุผลที่นอกเหนือจากการการเจ็บป่วย ทุนการศึกษาจะถูกยกเลิกทันที)
5. The student who quit the Master & Doctoral Degree program will be not
issued any form of certificate. (ในกรณีที่นักศึกษาลาออกหลังจากการเข้ารับทุน
การศึกษาในทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะไม่ได้รับวุฒิบัตรใดๆทั้งสิ้น)
6. The School of International Studies of Wenzhou Medical University is
responsible for the interpretation of the scholarship granting procedures and
regulations. (The School of International Studies of Wenzhou Medical University
มีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนการให้ทุนการศึกษาและดูและข้อกำหนด ข้อบังคับ
ต่างๆ)
Contact Information
School of International Studies, Wenzhou Medical University
Tel: +86-577-86699937
Fax: +86-577-86699031
E-mail: pgsiswmu@163.com
Website: http://sis.wzmc.edu.cn
Address: Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China, Chashan Higher
Education Zone, Wenzhou Medical University, School of International Studies
Code: 325035
 
ลิขสิทธิ์ © 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน