ปริญญาโท
    ◇  โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
    ◇  การสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน
    ◇  การสมัครขอรับทุนการศึกษาWMUสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่างชาติ

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ >  ปริญญาโท >  การสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน 

การสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน
ทุนการศึกษารัฐบาลจีนจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน(ereinafter referred to as MOE)ตามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหรือความเข้าใจถึงระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลของประเทศอื่นๆ องค์กรสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับให้ทั้งทุนการศึกษาและทุนการศึกษาเต็มรูปแบบบางส่วนให้กับนักเรียนต่างชาติและนักวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายสภาทุนการศึกษาประเทศจีน ในการจัดการการรับสมัครและจัดการเรื่องทั่วๆไปของทุนรัฐบาลจีน
                                                           
                   ประเภทการรับสมัครและระยะเวลาของทุน

ประเภทการรับสมัคร
                                       ระยะเวลาของทุน
ปริญญาโท
2-3 ปี
ปริญญาเอก
3-4 ปี

 
1. ภาษาที่ใช้ในการสอนมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ต้องการเรียนในภาคภาษา
จีน จะต้องเรียนภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปีก่อนเริ่มปีการศึกษา หากว่าระดับภาษาจีนยังไม่ผ่านเกณฑ์
และต้องผ่านเกณฑ์ก่อนถึงจะสามารถเข้าเรียนในปีการศึกษานั้นได้
2. นักศึกษาต้องจบการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ระยะเวลาของทุนการศึกษา ในใบตอบ
รับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3. จำนวนของทุนการศึกษาจะรับเฉพาะเทอมฤดูใบไม้ผลิ ในปีการศึกษา 2015/2016
 
ข้อมูลทั่วไป และ ระยะเวลาของทุน
1. จำนวนของนักเรียนทุนมีกฏดังนี้
2. Coverage ของทุน
ที่พัก : หอพักของมหาวิทยาลัยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือให้เงินสำหรับที่อยู่อาศัย
หากทางมหาวิทยาลัยประสงค์ให้นักศึกษาพักในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดที่อยู่อาศัยให้ (ห้องคู่) หากว่ามหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาออกไปอยู่
ข้างนอกมหาวิทยาลัย จะต้องจ่ายค่าที่พักเป็นรายเดือน
นักศึกษาปริญญาโท : 700 หยวนต่อเดือน
นักศึกษาปริญาเอก : 1000 หยวน/เดือน
เงินเดือน
นักศึกษาปริญญาโท : 3000 หยวน/เดือน
นักศึกษาปริญญาเอก : 3500 หยวน/เดือน
ภายในระยะเวลาของทุน นักศึกษาทุนจะได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยเดือนต่อเดือน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ของเดือน (นับรวมวันที่ 15) จะได้รับเงินเดือนของเดือนนั้นเต็มเดือน นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 จะได้รับเงินเดือนของเดือนนั้นครึ่งเดือน หากว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนมากกว่า15วัน(ไม่นับวันหยุด)เงินเดือนจะถูกตัดในระหว่างที่ไม่พำนักอยู่
ประกันสุขภาพ: ให้อ้างอิงจากเงื่องไขในการประกันภัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยในประเทศจีน
เพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ http://www.csc.edu.cn
เกณฑ์การรับสมัคร
1.ผู้สมัครต้องไม่ใช่ผู้ที่ถือสัญชาติจีนและต้องมีสุขภาพแข็งแรง
2. ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีนในปีที่สมัครเข้าศึกษา
3. ภูมิหลังการศึกษาและอายุ
ผู้สมัครในระดับปริญญาโท ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
ผู้สมัครในระดับปริญญาเอก ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
 
 
 
ใบสมัคร
ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2015
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ที่ Teaching Affairs Office at Wenzhou Medical University ผ่านทางจดหมายหรือสมัครด้วยตนเอง ใบสมัครที่ ส่งทาง E-mail จะไม่ได้รับการคัดเลือก
เอกสารการสมัคร
ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยต้องการอย่างละสองชุด ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงและครบสมบูรณ์
1. แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน หลังจากที่ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์
แล้ว กรอกเอกสารให้เรียบร้อย (กรอกได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สามารถ
กรอกเอกสารได้ที่ http://lahua.csc.edu.cn หมายเลขมหาวิทยาลัย Wenzhou
Medical University 10343
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3.ใบประกาศนียบัตรสูงสุด:ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการศึกษาและจะต้องแนบการแปลรับรองเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
4. ใบรับรองผลการศึกษาในภาษาอื่นๆ: ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
5. แผนการศึกษา :ใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเขียนไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร
6. จดหมายรับรอง: จดหมายรับรองสองฉบับ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จาก
ศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7. ผลงานทางการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ (หากมี)
8. สำเนาผลการตรวจร่างกาย (เอกสารตัวจริงให้เก็บไว้ที่ผู้สมัคร แบบฟอร์มสามารถปริ๊นท์ได้จาก quarantine authority) แบบฟอร์มตรวจสุขภาพต้องกรอกให้ครบถ้วนตามรายการ ถ้ารายการตรวจไม่สมบูรณ์ ไม่มีลายเซ็นแพทย์หรือตราประทับโรงพยาบาล ถือว่าไม่ผ่าน แบบฟอร์มตรวจสุขภาพต้องมีอายุไม่เกิน 6เดือน
หมายเหตุ :เอกสารเมื่อส่งแล้วจะไม่ส่งกลับคืน
การตอบรับเข้าศึกษา
1. Wenzhou Medical University จะตรวจเอกสารของผู้สมัคร การตัดสินในการ
รับเข้าและ.....โครงสร้างของทุนจะสร้างจากจากพื้นานของความสามารถใน
การข่งขันของผู้สมัคร ทฤษฎีทางวิชาการและอื่นๆ
2. รายชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งไปที่สถาบันทุนการศึกษาของประเทศจีน ใน
เดือนเมษายน ปี2015
3. หลังจากที่รายชื่อถูกรับรองจากสถาบันทุนของประเทศจีน ทุนการศึกษาจะประกาศภายในเดือน มิถุนายน ปี 2015 และเอกสารอื่นๆจะถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในเดือน
กรกฎาคม ปี 2015
4. นักเรียนทุนของรัฐบาลจีน จะถูกจัดการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทุนรัฐบาลจีน นักศึกษาทุนจะต้องผ่านการตรวจสอบสถานะของทุนการศึกษา
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนสาขาการเรียนได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบ
ตอบรับ
6. นักศึกษาที่ต้องการเลื่อนเวลาการศึกษาออกไปเนื่องจากการเจ็บป่วยสามารถกลับไป
รักษาที่ประเทศบ้านเกิดจนกว่าจะหายเป็นปกติ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศและจากมหาวิทยาลัย ไปและกลับ นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และสถานะของทุนการศึกษาจะเก็บไว้ได้1ปีเท่านั้นและเงินเดือนจะระงับการจ่ายชั่วคราว ทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ระงับการจ่ายชั่วคราวนอกเหนือเหตุผลการเจ็บป่วยจะไม่ได้สามารถรับสิทธิ์
7. The school of International of Wenzhou Medical University เป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงทุนการศึกษา ระเบียบการและกฎระเบียบ
 
การติดต่อ
School of International Studies, Wenzhou Medical University
เวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) 08:00-11:3 และ 13:30-16:30 กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลาทำการ
โทรศัพท์: +86-577-86699937
แฟกซ์: +86-577-86699031
E-mail : pgsiswmu@163.com
Website: http://sis.wzmu.edu.cn
ที่อยู่: Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China, Chashan Higher Education Zone,
Wenzhou Medical University, School of Internatioanal Studies
รหัสไปรษณีย์ 325035
 
ลิขสิทธิ์ © 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน