ปริญญาโท
    ◇  โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
    ◇  การสมัครขอรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน
    ◇  การสมัครขอรับทุนการศึกษาWMUสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่างชาติ

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ >  ปริญญาโท >  โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
คู่มือการรับสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับสูงกว่าปริญญาตรี)
1. ระดับการศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา
แพทย์ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
- ผู้สมัครระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ
มีอายุไม่เกิน 40 ปี
3. การรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครไปยัง สำนักงานการเรียนการสอนนักศึกษา
ต่างชาติ มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ผู้สมัครที่
ออกค่าใช้จ่ายเอง สามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านทางอีเมล์ได้ โดยส่งมาที่
e-mail: pgsiswmu@163.com.
กรุณาส่งเอกสารการสมัครก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร และเอกสารทุกฉบับจะ
ไม่คืนแก่ผู้สมัคร แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านหรือไม่ผ่านการคัดเลือก
แนะนำให้ผู้สมัครที่จะส่งเอกสารการสมัครส่งผ่านทาง บริษัทดังต่อไปนี้
ในประเทศ : SF-express or EMS (China Post)
ต่างประเทศ : DHL
ระยะเวลาการรับสมัคร : 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม
4. เอกสารการสมัคร
(1) แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ตามเอกสารแนบ 1) (ภาษาจีนหรือ
ภาษาอังกฤษ) กรุณาอย่าใช้ปากกาในการกรอกแบบฟอร์ม ยกเว้นลายเซ็นของผู้สมัคร
(2) สำเนาหนังสือรับรองทางวิชาการระดับสูง หรือประกาศนียบัตรจบการศึกษา และ
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาควรให้
สถาบันการศึกษาออกหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รับรองก่อนสำเร็จการ
ศึกษา และให้สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษามายื่นก่อนที่จะลงทะเบียน เอกสารใน
ภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะต้องแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
และแนบมาพร้อมกัน
(3) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
(4) จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์หรือรอง
ศาสตราจารย์ (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
(5) ประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume)
(6) แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (เอกสารแนบ 2) (ต้นฉบับ
ควรจะเก็บไว้โดยผู้สมัคร ต้องเป็นแบบฟอร์มของหน่วยงานจีน) สามารถขอรับได้ที่สถาน
ทูตจีนในประเทศของผู้สมัคร การตรวจร่างกายจะต้องครอบคลุมทุกรายการที่ระบุไว้ใน
แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ผลตรวจที่บันทึกไม่สมบูรณ์หรือ
ไม่มีลายเซ็นของแพทย์ที่ตรวจ และไม่มีตราประทับอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาล
หรือไม่มีรูปของผู้สมัคร จะถือเป็นโมฆะ และผลตรวจไม่ควรมีอายุเกิน 6 เดือน
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา:
(1) ค่าเล่าเรียน:
ปริญญาโท : CNY 42,000 /ปี;
ปริญญาเอก : CNY 50,000/ปี;
(2) ค่าประกันสุขภาพ : CNY 600/ปี;
(3) ค่าที่พัก : CNY 4,000/ปี/คน.
6. การรับเข้าศึกษา
(1) ทางมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวจะคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารประกอบการ
สมัคร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งประวัติส่วนตัว ผลการศึกษาและอื่น ๆ
(2) ทางมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในเดือน
มิถุนายน และจะส่งจดหมายตอบรับการเข้าเรียนและเอกสารอื่นๆให้ผู้สมัครภายใน
เดือนสิงหาคม
7. ช่วงเวลาการลงทะเบียน : Autumn
8. สาขา/วิชาเรียน
สามารถตรวจสอบรายละเอียดวิชาเรียนได้ตามเอกสารที่แนบมา
ปริญญาโท (เอกสารแนบ 3) ปริญญาเอก (เอกสารแนบ 4)
9. ติดต่อสอบถาม
School of International Studies, Wenzhou Medical University
เวลาทำงาน (จันทร์—ศุกร์) : เช้า 8:00 —11:30, บ่าย 13:30—16:30;
กรุณาติดต่อภายในเวลาทำงาน
โทร : +86-577-86699937
แฟกซ์ : +86-577-86699031
อีเมล์ : pgsiswmu@163.com
เว็บไซต์ : http://sis.wzmc.edu.cn
ที่อยู่ : Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China, Chashan Higher
Education Zone, Wenzhou Medical University, School of
International Studies Code: 325035
เอกสารแนบ:
1. แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Postgraduate)
2. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
3. รายวิชาสำหรับปริญญาโท
4. รายวิชาสำหรับปริญญาเอก
 
ลิขสิทธิ์ © 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน